QUY ĐỊNH > QUY ĐỊNH NỘI BỘ

Qua khoản thời gian làm việc lâu mọi người đã có kinh nghiệm xử lý!
Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ ngừng tài trợ việc làm sai của mọi người.
1- Ai làm việc sai phải nghĩ phương pháp xử lý và chịu trách nhiệm với nó - nhờ người khác giúp đỡ - người khác có quyền từ chối.
2- Mỗi sai phạm lớn ảnh hưởng khách hàng/ đơn hàng sẽ phạt 100k.
3- Làm sai quy trình công việc sẽ phạt 20k/ việc.
4- Việc sai phạt nhỏ anh nhắc phạt 30k.
5- Sai phạt được đồng nghiệp (trừ anh/ chị ý) nhắc phạt 10k
6- Đồng nghiệp chịu trách nhiệm liên đới không phát hiện và nhắc nhở phạt 10k.
7- Phạt hiện nhưng dấu diếm - phạt 200k.

Ghi chú:
- Thời gian thí điểm từ 11-05-2019 đến 31-05-2019 áp dụng phạt 5k. Sau thời gian này áp dụng mức phạt chính thức.
- Số tiền phạt được bỏ vào Hộp quỹ từ thiện.
- Từ hôm nay mọi người sẽ nhận được 100% tiền lương - không bao gồm tiền thưởng không làm sai. Nếu có sai phạm mọi người tự trích tiền bỏ vào Hộp từ thiện.
- Quy định mới nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ luật mong mọi phát triển tốt hơn.
- Trang và người kiểm soát xem tiền phạt có được bỏ vào hộp đầy đủ không.